спілка автоматизаторів бізнесу оренда програм автоматизації

+38(093) 170-70-00 

sale@aktiv.ua


BAS Комплексне управління підприємством

Комплексне рішення для підприємств, яким необхідно впровадити автоматизацію управління та обліку різних аспектів діяльності.

Продумана система організації роботи направлена на створення зручної взаємодії підрозділів, чіткого розподілу доступу користувачів програми до інформації та збільшення продуктивності праці служб підприємства.

Кому підходить конфігурація

Великим підприємствам
Для створення єдиної інформаційної системи

Середньому бізнесу
Для автоматизації управління та обліку

Малому бізнесу
Для збільшення продуктивності роботи

Функціональні можливості

Управління фінансами

У програмі реалізовано створення заявок на використання коштів та контроль виконання платежів за ними. Розроблена можливість обліку розрахунків з банком за еквайринговими операціями. Облік фінансових результатів (прибутків, збитків) ведеться в розрізі напрямів діяльності: за точкам продажів, асортиментом, проектами та ін.

Функціонал:

 • облік кредитів, позик та депозитів;
 • платіжні картки (еквайринг);
 • можливість ведення платіжного календаря;
 • планування маршрутів для погодження заявок;
 • формування документів на оплату на на майбутні періоди;
 • проведення інвентаризації кас та рахунків банків;
 • формування аналітичних звітів з руху грошових коштів.
Бюджетування

Легке та зрозуміле налаштування структури бюджетів, можливість використовувати різні засоби автоматичного розрахунку бюджетних статей та декілька аналітики до кожної статті бюджету. Ці тв інші можливості дозволяють оптимізувати впровадження обраної бюджетної моделі.

Функціонал:

 • бюджети, які легко можна налаштувати, та розширена аналітика;
 • моделювання сценаріїв;
 • робота з декількома видами валют;
 • табличні форми введення і коригування;
 • економічне прогнозування;
 • аналіз виконання планових показників;
 • розширені можливості фінансового аналізу.
Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства

Побудова ієрархічної моделі цілей та цільових показників, наявність інструментів для моніторингу ключових показників діяльності (KPI).

Функціонал:

 • створення ієрархії цілей і цільових показників;
 • аналіз варіантів показників з можливістю їх порівняння;
 • моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних;
 • масштабний аналіз фінансових результатів за напрямами діяльності;
 • багато графічних форм звітів з аналітики.
Регламентований облік

В програмі є всі інструменти, які необхідні для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, які ведуться згідно з чинним законодавством.

Облік оподатковуваного прибутку, ПДВ та Єдиного податку реалізовано відповідно до норм Податкового кодексу України.

В програмі є план рахунків бухгалтерського обліку та набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати залишки, обороти рахунків та проводки в розрізі різної аналітики. Також присутні обов'язкові (регламентовані) звіти, що можуть бути вивантажені в електронному вигляді.

Функціонал:

 • налаштування правил, за якими будуть відображатись господарські операції;
 • облік фактів господарської діяльності з відкладеним проведенням та контролем актуальності відображення;
 • оперативний контроль проводок для довільних документів;
 • автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків;
 • контроль повноти та правильності реєстрації вхідних податкових документів.
Управління персоналом та розрахунок заробітної плати

Можливість організувати роботу служб компанії, що керують людськими ресурсами, та комплексна автоматизація і підтримка кадрової політики підприємства. Користувачам надаються такі можливості:

 • робота з персональними даними співробітників;
 • облік руху кадрів і зайнятості персоналу та отримання звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності;
 • робота зі штатним розкладом;
 • оформлення договорів підряду;
 • облік відпрацьованого часу;
 • розрахунок заробітної плати персонала;
 • використання показників ефективності діяльності організації та співробітників;
 • розрахунок утримань із заробітної плати;
 • нарахування доходів, не пов'язаних з оплатою праці, в тому числі і натуральній формі;
 • проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по виплатам співробітникам;
 • аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності;
 • отримання уніфікованих звітних форм;
 • обчислення податків та відрахувань по оплаті праці;
 • формування звітності із заробітної плати.

Функціонал:

 • аналіз ефективності управління персоналом;
 • розрахунок зарплати;
 • розрахунки з персоналом;
 • відображення зарплати у фінансовому та регламентованому обліку;
 • аналіз фонду оплати праці;
 • розрахунок і нарахування резерву відпусток.
Управління виробництвом

Компанія може складати плани виробництва на рік, квартал або інший період. Втілено планування напівфабрикатів, необхідних для випуску продукції.За даними планів виробництва формується потреба на забезпечення та купівлю матеріалів.

Підтримується виробничий облік з фіксацією випуску готової продукції, виконання робіт. Нормативна потреба випусків в матеріальних і трудових ресурсах описується ресурсними специфікаціями. Облік виробництва ведеться на рівні підрозділів-виконавців.

В програму не включений модуль для роботи з давальницькою сировиною. Якщо вас цікавить саме він, зверніть свою увагу на BAS Бухгалтерія та BAS КОРП.

Управління витратами та розрахунок собівартості

В програмі реалізована можливість організувати контроль матеріальних потоків і споживання ресурсів для виробничої, управлінської та комерційної діяльності. Облік витрат і розрахунок собівартості продукції виконується на основі даних оперативного обліку.

Класифікація ресурсів відбувається таким чином:

 • товари (матеріальні ресурси в кількісно-вартісній оцінці);
 • роботи (послуги з можливістю кількісного розподілу);
 • послуги (послуги виключно у вартісному вираженні).

Продукт підтримує роздільний облік витрат за видами податкової діяльності.

Підсистема управління витратами забезпечує:

 • облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності;
 • облік ресурсів у незавершеному виробництві;
 • облік залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду;
 • способи розподілу витрат на собівартість продукції та робіт, на виробничі витрати та ін.;
 • розрахунок фактичної собівартості випуску за період;
 • надання даних про структуру собівартості випуску.

Розрахована собівартість може бути деталізована, а аналіз істотно підвищує наочність і контроль обґрунтованості виконаного розрахунку собівартості.

Функціонал:

 • роздільний облік витрат за видами діяльності;
 • облік собівартості за замовленнями;
 • розподіл витрат за напрямами діяльності;
 • надання даних про структуру собівартості випуску до первинних витрат;
 • Покращений майстер закриття місяця.
Управління продажами

У програмі реалізована робота з комерційними пропозиціями, в тому числі фіксація історії переговорів з клієнтом з визначення складу і умов продажу. Введені статуси замовлення: «не підтверджено», «до оплати», «до забезпечення», «до відвантаження». Вони описують етапи проходження замовлення.

Також створена можливість вказати графік оплати на замовлення клієнта (як у частині авансових платежів, так і платежів з погашення дебіторської заборгованості). Він формується з урахуванням обраного календаря,що дає можливість: 

 • планувати надходження виторгу на кожен день;
 • контролювати дотримання клієнтом узгоджених термінів оплати;
 • виділяти протерміновану дебіторську заборгованість. 

Система дозволяє класифікувати протерміновану заборгованість в розрізі інтервалів глибини протермінованості. Ведеться облік планової та фактичної заборгованості в розрізі замовлень, термінів оплати та документів розрахунків. Аналогічно продажам реалізована робота із замовленнями постачальникам і ведення взаєморозрахунків з купівель.

Функціонал:

 • управління ефективністю продажів;
 • воронка продажів;
 • прайс-листи з даними про залишки товарів;
 • використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процеси управління складними продажами;
 • управління замовленнями клієнтів, типові та індивідуальні правила продажів, оферти;
 • самообслуговування клієнтів;
 • контроль торгових представників;
 • контроль процесу продажів;
 • планування роботи автотранспорту;
 • прогноз продажів;
 • управлінський і регламентований облік;
 • контроль ліміту заборгованості;
 • інвентаризація взаєморозрахунків;
 • моніторинг та класифікація простроченої заборгованості;
 • формування статистичної та аналітичної звітності за станом взаєморозрахунків.
Управління взаємовідносинами з клієнтами

Для процесу продажів створена регламентація етапів, контроль виконання та аналіз. Для цього використовується механізм бізнес-процесів, що автоматично відстежує маршрут процесу і формує завдання виконавцям. 

Програма дає можливість розраховувати «воронку продажів» та проводити аналіз слабких місць у процесах.

Створена можливість оформлення типових договорів оферти, что дає можливість налаштовувати створення договорів згідно з обліковою політикою підприємства.

Списки контрагентів розділені на юридичних та фізичних осіб, також сортуються за об'єктами бізнес-взаємодій:

 • клієнти;
 • постачальники;
 • конкуренти та ін.

Функціонал:

 • легке створення стратегії відносин між партнерами;
 • розроблені бізнес-процеси взаємодії з клієнтами;
 • є можливість вести досьє клієнта чи партнера, картки лояльності та аналіз лояльності клієнтів;
 • робота з претензіями;
 • моніторинг виконання угод;
 • порівняльний аналіз показників роботи менеджерів.
Управління купівлями

Завдяки функціоналу програми менеджери, відповідальні за постачання, матимуть дані, що необхідні для своєчасного ухвалення рішень щодо:

 • поповнення запасів ТМЦ;
 • зниження витрат на купівлі;
 • забезпечення взаємодії з постачальниками.

Функціонал:

 • управління закупівлями;
 • організація бізнес-процесів складних купівель;
 • контроль виконання умов поставок;
 • можливість проаналізувати умови і ціни постачальників для оптимального вибору;
 • формування собівартості придбання ТМЦ;
 • контроль і аналіз потреб в номенклатурі.
Управління складом і запасами

Для управління складом може застосовуватися схема ордерного складського обліку. Можливе адресне зберігання товарів і упаковок товару, створення різних робочих зон для оптимального доступу до складських комірок.

Є багатокроковий процес інвентаризації товару, що включає формування наказів, видачу розпоряджень на перерахування залишків в місцях зберігання, роздільне відображення надлишків і нестач в оперативному і фінансовому обліку.

Функціонал:

 • ієрархічна структура складів;
 • наявність управління адресним складом;
 • резервування потреб;
 • облік багатооборотної тари;
 • управління інвентаризацією товарів;
 • статистичний аналіз запасів;
 • прогнозування;
 • аналіз товарів на складах за термінами придатності;
 • управління доставкою та товарний календар.
Технологічні переваги

Серед технічних переваг треба виділити:

 • висока надійність, продуктивність і масштабованість;
 • можливість організувати роботу з системою через інтернет, в режимі тонкого клієнта, через звичайний інтернет-браузер або «хмарні» технології;
 • налаштування інтерфейсу для конкретного користувача або групи з урахуванням прав доступу.

Механізм функціональних опцій, реалізований в програмі, дає можливість відключати функціональні частини без програмування.

Ціна

BAS Комплексне управління підприємством 1 робоче місце

64 800 грн

Замовити

Програмне забезпечення постійно вдосконалюється,
тому для ефективної та зручної роботи створюються спеціальні послуги. ІТС галузеве рішення – одна з них.

Купуючи програму з ІТС в «Актив-Софт», ви отримуєте

1

FREDO ЗВІТ ДЛЯ 1 ЄДРПОУ

Надсилайте звіти до контролюючих органів безкоштовно через електронний сервіс FREDO Звіт та заощаджуйте час! Обмінюйтесь накладними, коригуваннями, документами та звітами у два кліки.

2

ЛІНІЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ З РОБОТИ В BAS

Отримуйте експертні консультації з бухгалтерського, податкового та управлінського обліку у програмі, а також технічну підтримку роботи в BAS. Керуйтеся лише достовірними даними!

3

АВТОМАТИЧНЕ ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ

Сервіс автоматично завантажує та самостійно здійснює оновлення конфігурацій та технологічної платформи у встановлений час. У вас буде доступ до всіх інструментів від розробника.

4

ОНЛАЙН-СЕРВІС FREDO ДОКМЕН

Інтеграція з BAS дозволяє обмінюватися документацією з партнерами лише в пару кліків миші. Працюйте з контрагентами онлайн та заощаджуйте папір.

5

КОНСУЛЬТАЦІЇ АУДИТОРА

Уточнюйте інформацію з важливих питаннь щодо звітності у фахівців. 12 консультацій на рік, щоб ви не сумнівалися, що заповнюєте все правильно.

6

СЕРВІС «ЛЕКТОРІЙ»

Отримуйте онлайн-доступ до семінарів, відеозаписів, періодики та будьте в курсі законодавчих змін. Сервіс корисний для бухгалтерів, керуючих, працівників кадрової та технічної служби.

7

ОНЛАЙН-СЕРВІС RDI SERVICE

Отримуйте автоматичне оновлення нормативно-довідкової інформації BAS:

 • регламентована інформація про ставки податків та зборів;
 • індекси інфляції та курси валют.

Оновлюються і класифікатори: банків, професій, КОАТУУ, УКТ ЗЕД, ДКПП, підстави спеціального стажу, підстави звільнення з КЗпП.

Дізнатися більше

Виникли питання?

Заповніть форму, і наш менеджер зв'яжеться з вами та відповість на всi питання.

*/

Ваша заявка прийнята!

Наш менеджер зв'яжеться з вами,
а поки ми пропонуємо дізнатися про важливі моменти роботи в BAS Бухгалтерія КОРП.