спілка автоматизаторів бізнесу оренда програм автоматизації

+38(093) 170-70-00 

sale@aktiv.ua


ACPM: МСФЗ
від Фінансової Академії Актив

Курс для фахівців, які хочуть опанувати основи теорії та практики застосування міжнародних стандартів фінансової звітності і підтвердити свою кваліфікацію. Програма дозволить розібратися в призначенні стандартів і їх основних теоретичних аспектах, освоїти принципи формування облікової політики підприємства за МСФЗ.

Це перспективний етап на шляху до кар’єри в міжнародній компанії та можливість успішно скласти іспит на британський диплом ACPM.

 • Дистанційна форма та вільний графік навчання
 • 100 днів доступу до курсу
 • Можливість ставити навчання на паузу для вирішення особистих питань
 • 9 модулів, що містять 115 годин відеоуроків, конспекти лекцій, посібники, задачники з відповідями, презентації до занять, тести
 • Доступ до форуму для обговорення тем курсу з колегами
 • Підтримка адміністраторів платформи
 • Персональні консультації тьюторів курсу
 • Пробний та офіційний іспити в онлайн-форматі
 • Фірмовий іменний сертифікат про завершення навчання та диплом з МСФЗ від британської професійної організації ACPM
Хочу навчатися

Кому підійде курс

Бухгалтерам, аудиторам та економістам

Бухгалтерам, аудиторам та економістам

які хочуть опанувати МСФЗ для більш ефективної роботи, а також для проходження першого етапу підготовки до іспиту на міжнародний диплом АССА DipIFR (rus)

Податківцям та фінансовим менеджерам

Податківцям та фінансовим менеджерам

які тільки починають працювати з МСФЗ та хочуть розібратись у їхньому призначенні, принципах і практичному застосуванні

Управлінцям

Управлінцям

які планують опанувати МСФЗ, щоб ефективніше працювати зі звітами, зміцнити професійний імідж та сприяти зростанню прибутків і розвитку компанії

Як відбувається навчання

1

Доступ до курсу на навчальному порталі

Відеогід та готовий графік навчання разом з адміністраторами порталу підкажуть, як діяти далі.

2

Тестування навичок

Проходження тесту і визначення рівня знань в галузі МСФЗ. Це допоможе побачити прогрес.

3

Заняття

Перегляд відеоуроків, робота з конспектами та посібниками кожного модуля по порядку. Виконання домашніх завдань для закріплення пройденого матеріалу, які перевіряє та коментує викладач.

Доступ до наступного модуля відкривається після складання контрольного тесту.

4

Консультації з викладачами

Допомога з будь-яким питанням з теми курсу через персональні консультації в чаті.

5

Іспити

Пробний онлайн-іспит на останньому модулі та офіційний іспит в онлайн-форматі. При наборі 60 і більше балів отримання міжнародного диплому ACPM в електронному вигляді.

Програма курсу

Модуль 1. Вступ – (IAS) 1, (IFRS) 13, (IAS) 8

1.1. Цілі, склад і зміст фінансової звітності за МСФЗ 

 • Цілі фінансової звітності 
 • Склад фінансової звітності - МСФЗ (IAS) 1 «Подання фінансової звітності»
 • Зміст фінансової звітності

1.2. Концептуальна та методологічна основа фінансової звітності 

 • Принципи підготовки фінансової звітності
 • Якісні характеристики звітності

1.3. Види оцінок, дисконтована вартість

 • Види оцінок
 • Дисконтована вартість: МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості». 
 • Відсотки та майбутня вартість
 • Поточна (дисконтована) вартість
 • Ануїтети

1.4. Формування облікової політики компанії

 • Основні вимоги до облікової політики: МСФЗ (IAS) 8 «Облікова політика, зміни в бухгалтерських оцінках та помилки».
 • Зміни в обліковій політиці та зміна оціночних значень
 • Поняття помилок та способи їх виправлення
Модуль 2. Активи – (IAS) 16, (IAS) 40, (IAS) 38, (IAS) 36

2.1. Довгострокові матеріальні активи

 • Основні засоби: МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби»;
 • Інвестиційна нерухомість: МСФЗ (IAS) 40 «Інвестиційне майно»

2.2.Нематеріальні активи та знецінення активів

 • Нематеріальні активи, види: МСФЗ (IAS) 38 «Нематеріальні активи»
 • Оцінка після визнання
 • Термін корисної служби
 • Знецінення активів: МСФЗ (IAS) 36 «Знецінення активів» .
 • Визнання та оцінка збитків
 • Гудвіл
Модуль 3. Активи – (IAS) 2, (IFRS) 5, (IAS) 37

3.1. Оборотні активи

 • Запаси за МСФЗ (IAS) 2 «Запаси»
 • Знецінення запасів
 • Методи оцінки собівартості
 • Визнання в якості витрат

3.2.Необоротні активи, призначені для продажу і припинення діяльності

 • Критерії визнання, первісна та наступна оцінка. МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротні активи, призначені для продажу, та припинення діяльності»
 • Подання у фінансовій звітності

3.3.Резерви, умовні зобов'язання і активи

 • Поняття, критерії визнання, початкова та подальша оцінка. МСФЗ (IAS) 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи»
 • Умовні зобов'язання
Модуль 4. Фінансові інструменти. Оренда – (IFRS) 9, (IAS) 32, (IFRS) 7, (IFRS) 16

4.1.Фінансові інструменти

 • Визнання та оцінка фінансових активів та фінансових зобов'язань. МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»
 • Розкриття та подання інформації. МСФЗ (IAS) 32 «Фінансові інструменти: подання інформації». МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»

4.2.Оренда

 • Принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації. МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
 • Облік права користування активом та зобов'язання щодо його оренди у звітах орендаря
 • Облік продажу та зворотної оренди у звітах орендаря
 • Облік оренди у орендодавця
Модуль 5. Визнання доходів та витрат. Звіт про рух грошових коштів – (IFRS) 15, (IAS) 7

5.1. Визнання доходів та витрат

 • Принципи відображення інформації про виручку та грошові потоки за договорами з покупцем. МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями»
 • П'ятикрокова модель визнання виручки
 • Витрати за договором

5.2. Звіт про рух коштів

 • Вимоги та визначення. МСФЗ (IAS) 7 «Звіт про рух коштів»
 • Кошти та еквіваленти грошових коштів
 • Подання звіту про рух грошових коштів
 • Операційна, інвестиційна та фінансова діяльність
Модуль 6. Форми інвестицій в інші компанії. Об'єднання компаній та консолідовані фінансові звіти – (IAS) 28, (IFRS) 11, (IFRS) 3, (IFRS) 10, (IFRS) 12

6.1. Форми інвестицій в інші компанії

 • Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства. МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства»
 • Спільна діяльність. МСФЗ (IFRS) 11 «Спільна діяльність»

6.2. Об'єднання компаній та консолідовані фінансові звіти

 • Об'єднання компаній. МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бізнесу»
 • Консолідовані фінансові звіти. МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність»
 • Розкриття інформації. МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про участь в інших підприємствах»
Модуль 7. Спеціальні теми подання фінансової звітності – (IАS) 21, (IAS) 23, (IAS) 24, (IAS) 24, (IFRS) 1

7.1. МСФЗ (IAS) 21 «Вплив змін обмінних курсів валют»

 • Відображення операцій в іноземних валютах у функціональній валюті
 • Облік операцій та залишків за операціями деномінованих в іноземних валютах

7.2. МСФЗ (IAS) 23 «Витрати на позики»

 • Визнання та початок капіталізації
 • Призупинення та припинення капіталізації
 • Розкриття інформації

7.3. МСФЗ (IAS) 24 «Розкриття інформації про пов'язані сторони»

 • Сфера застосування
 • Групи компаній
 • Пов'язана сторона
 • Розкриття інформації

7.4. Інші спеціальні теми

 • МСФЗ (IAS) 24 «Проміжна фінансова звітність»
 • МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування міжнародних стандартів»
Модуль 8. Інші аспекти фінансової звітності та фінансового обліку

8.1. Інші аспекти фінансової звітності та фінансового обліку

 • МСФЗ (IAS) 10 «Події після закінчення звітного періоду»
 • МСФЗ (IAS) 12 «Податки на прибуток»
 • МСФЗ (IAS) 20 «Облік державних субсидій та розкриття інформації про державну допомогу»

8.2. Галузеві стандарти фінансової звітності

 • МСФЗ (IAS) 41 «Сільське господарство»
 • МСФЗ (IFRS) 4 «Договори страхування»
 • МСФЗ (IFRS) 6 «Розвідка та оцінка запасів корисних копалин»
Модуль 9. Підсумкова контрольна робота. Пробний іспит

Модуль 9 є аналогом майбутнього онлайн-іспиту: 

 • тест (20 питань по 2 бали кожен, максимальна оцінка – 40 балів, перевіряється та оцінюється автоматично);
 • завдання (4 завдання, максимальний загальний бал – 60, перевіряється викладачем)

Як і на іспиті, потрібно набрати в сумі за тест та завдання 60 і більше балів із 100 можливих.

Вартість курсу

14 350 грн

Записатись на курс

Викладачі курсу

Євгенія Ілюхіна

Євгенія Ілюхіна
 • Тьютор Фінансової Академії Актив
 • Аудитор
 • Викладач і консультант зі складання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

Рената Коршикова

Рената Коршикова
 • Доцент кафедри обліку підприємницької діяльності КНЕУ ім. Вадима Гетьмана
 • Експерт з обліку і звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності та бухгалтерського обліку
 • Тьютор-методист Фінансової Академії Актив

Наталія Остап’юк

Наталія Остап’юк
 • Тьютор Фінансової Академії Актив
 • Професор, доктор економічних наук
 • Сертифікований аудитор з 2005 року
 • Експерт-практик з досвідом роботи в органах Державного казначейства України
 • Викладач семінарів для бухгалтерів і аудиторів. 
 • Стаж науково-викладацької діяльності — 17 років. 
 • Автор і співавтор 7 монографій, 5 навчальних посібників і підручників. 
 • Лауреат конкурсу «Кращий викладач-науковець Університету банківської справи НБУ (м.Київ)» за підсумками 2013/2014 рр.

Заповніть форму

Заповніть форму, щоб отримати 1 урок із курсу безкоштовно

Ваша заявка прийнята!

Наш менеджер зв'яжеться з вами, а поки пропонуємо завантажити книжки по роботі в програмах автоматизації обліку.

*/

Ваша заявка прийнята!

Наш менеджер зв'яжеться з вами,
а поки ми пропонуємо дізнатися про важливі моменти роботи в BAS Бухгалтерія КОРП.