спілка автоматизаторів бізнесу оренда програм автоматизації

+38(093) 170-70-00 

sale@aktiv.ua


BAS Бухгалтерія КОРП

Професійна програма для ведення бухгалтерського та податкового обліку, підготовки та здачі обов'язкової регламентованої звітності, підготовки та реєстрації податкових документів. «BAS Бухгалтерія КОРП» має розширені можливості обліку та збільшений функціонал для розрахунку заробітної плати, тому буде незамінною на підприємствах зі складним розрахунком.

Отримай онлайн-курс
«ОБЛІК У BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП»* у подарунок
*при придбанні BAS Бухгалтерія КОРП до

Кому підходить конфігурація

підприємствам, що мають складне нарахування заробітної плати
та здійснюють будь-яку комерційну діяльність

гуртову торгівлю

роздрібну торгівлю

надання послуг

Регламентна звітність

виробництво та ін.

Ключові відмінності конфігурації

Функціонал

BAS Бухгалтерія ПРОФ

BAS Бухгалтерія КОРП

Кадри

Накази: прийом, переведення та звільнення

Штатний розклад, розрахунок планового ФОП

Облік використання відпусток

Облік стажу, в тому числі спеціального стажу, військовий облік

Облік робочого часу

Зарплата

Оклад, індексація та доплати

Податки та внески

Оплата за середнім заробітком (лікарняні, відпустки та ін.)

Оплата за договорами ЦПХ

Складний розрахунок: відрядний заробіток, понаднормові, оплата за роботу вночі, нарахування в натуральній формі та ін.

Утримання: аліменти, виконавчі листи та ін.

Розрахунки з ФСС

Інше

Регламентована звітність

Облік кадрів та розрахунок зарплати в зовнішніх програмах і завантаження проводок

Спрощений режим без зберігання історії кадрових змін

Обмеження та розподіл прав доступу користувачів до зарплатних даних

Функціональні можливості

Облік заробітної плати та кадровий облік

BAS Бухгалтерія КОРП допомагає організувати роботу служб компанії, що займаються управлінням людськими ресурсами та комплексною автоматизацією роботи для забезпечення підтримки кадрової політики підприємства:

 • робота з персональними даними співробітників;
 • облік кадрів і зайнятості персоналу, уніфіковані звітні форми і внутрішня аналітична звітність;
 • робота зі штатним розкладом;
 • оформлення договорів підряду;
 • облік відпрацьованого часу із застосуванням різних методів;
 • розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної, відрядної та інших;
 • використання показників ефективності діяльності компанії та співробітників при розрахунку винагород за працю;
 • розрахунок утримань із заробітної плати, в тому числі за виконавчими документами;
 • нарахування інших доходів;
 • взаєморозрахунки з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю;
 • аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності;
 • уніфіковані звітні форми;
 • обчислення податків та відрахувань до фонду оплати праці;
 • формування регламентованої звітності.

Спрощений кадровий облік

В BAS КОРП можливе внесення інформації щодо місця роботи співробітника, планового окладу та інше в картку співробітника. Можна не створювати кадрові документи. Але у разі ведення спрощеного обліку не підтримується зберігання історії введених змін. За необхідності, під час роботи можна перейти від спрощеного до повного кадрового обліку.

Спрощений облік нарахувань

Можливий лише у разі вибору опції ведення спрощеного кадрового обліку. Інформація про нарахування співробітника відображається в документі одним рядком.

Облік «від документа», типові операції та ведення обліку діяльності декількох організацій

Облік «від документа» та типові операції

В BAS Бухгалтерія КОРП для відображення господарських операцій в обліку вводяться документи, які відповідають первинним бухгалтерським документам. Також можливе введення окремих проводок. 

Для групового введення проводок використовуються типові операції – простий інструмент автоматизації, який користувач може легко і швидко налаштувати.

Ведення обліку діяльності декількох організацій

BAS КОРП надає можливість вести бухгалтерський та податковий облік господарської діяльності декількох організацій. Облік для кожної з них ведеться в окремій інформаційній базі, але є можливість ведення і у загальній інформаційній базі. Наприклад, коли в ролі окремих господарюючих суб'єктів виступають фізичні особи-підприємці.

Облік ТМЦ, складу та торговельних операцій

Облік товарно-матеріальних цінностей в ВAS Бухгалтерія КОРП

Облік товарів, матеріалів і готової продукції ведеться згідно П(С)БО 9 «Запаси» та методичних вказівок з його застосування. Підтримуються наступні способи оцінки матеріально-виробничих запасів під час їхнього вибуття:

 • за середньою собівартістю;
 • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб FIFO);
 • за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі).

Для використання методу FIFO на рахунках обліку є можливість вести партіонний облік. Кожна організація може використовувати свій спосіб оцінки.

Складський облік в ВAS КОРП

За складами ведеться кількісний або кількісно-сумовий облік. При кількісному обліку оцінка ТМЦ для цілей бухгалтерського обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік можна взагалі відключити, а при використанні для кожного складу призначити матеріально відповідальну особу.

Після проведення реєстрації дані автоматично звіряються з обліком, далі виявляються надлишки і списуються нестачі.

Облік торговельних операцій

Ведеться облік операцій надходження та реалізації товарів і послуг: виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні та податкові накладні. Всі операції з гуртової торгівлі враховуються у розрізі договорів з покупцями і постачальниками.

Для роздрібної торгівлі підтримується відображення роздрібної реалізації і продажів за результатами інвентаризації. Товари в роздрібі можуть обліковуватись за цінами покупки або продажу. Нараховується акцизний податок з реалізації підприємствами роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця і постачальнику, підтримується використання декількох типів цін.

Облік комісійної торгівлі

Є можливість вести облік товарів, взятих на комісію у комітента та переданих для подальшої реалізації комісіонеру. Підтримується відображення операцій з передачі товарів на субкомісію. Під час формування звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.

Облік операцій з тарою

Є облік зворотної багатооборотної тари. Врахована специфіка оподаткування операцій і розрахунків з постачальниками і покупцями.

Облік банківських та касових операцій

B ВAS Бухгалтерія КОРП ведеться облік руху готівкових та безготівкових коштів, валютних операцій. Є друк платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів. Автоматизовані операції: 

 • розрахунків з постачальниками, покупцями та підзвітними особами; 
 • внесення готівки на банківський рахунок й отримання готівки за грошовим чеком;
 • придбання і продаж іноземної валюти; 
 • виплати (перерахування) заробітної плати, перерахування податків і внесків із заробітної плати. 

Під час відображення операцій в ВAS КОРП суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.

Облік розрахунків з контрагентами

Ведеться в гривнях і іноземній валюті, автоматично розраховуються курсові різниці. Розрахунки з контрагентами ведуться за договором або із вказівкою конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.

Облік основних засобів, нематеріальних та малоцінних активів

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби», П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», П(С)БО 9 «Запаси».

Автоматизовані операції: надходження, прийняття до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація, переоцінка (для основних засобів). Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між кількома рахунками або об'єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.

Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі до експлуатації і списання з експлуатації.

Облік виробництва і напівфабрикатів

Облік виробництва

Обчислюється собівартість продукції і послуг основного і допоміжного виробництва, облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю, наприкінці розраховується фактична собівартість.

Облік напівфабрикатів

Підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їхньої собівартості.

Облік непрямих витрат

Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їх розподілу згідно показників нормальної потужності, відповідно до П(С)БО 16 «Витрати». Для непрямих витрат можливі такі бази розподілу:

 • обсяг випуску;
 • планова собівартість;
 • оплата праці;
 • матеріальні витрати;
 • прямі витрати;
 • окремі статті прямих витрат.

Оподаткування

Підтримка різних схем оподаткування

Підтримуються схеми оподаткування:

 • податок на прибуток і податок на додану вартість;
 • податок на прибуток без податку на додану вартість;
 • єдиний податок і податок на додану вартість;
 • єдиний податок без податку на додану вартість;
 • єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб.

Облік ПДВ

Можливість формувати і реєструвати податкові накладні і додатки до них. Є дві методики розрахунку податкової бази «першої події» з ПДВ: оперативний розрахунок при проведенні документів і відкладене визначення податкових зобов'язань/кредиту в кінці періоду.

Для контролю коректності податкового кредиту, показаного при надходженні, ведеться облік запасів в розрізі податкових призначень їх придбання.

Податковий облік з податку на прибуток

Податковий облік ведеться у відповідності з розділом 3 ПКУ. Є бухгалтерський облік доходів і витрат та облік різниць, що коригують фінансовий результат. З метою нарахування різниць, пов'язаних з амортизацією необоротних активів (ст. 138 ПКУ), ведеться паралельний облік ОЗ і НМА для цілей бухгалтерського і податкового обліку.

За даними податкового обліку автоматично формується «Декларація з податку на прибуток».

Єдиний податок

Підтримується облік за спрощеною системою оподаткування. Є можливість реєструвати доходи і витрати юридичних і фізичних осіб – платників єдиного податку.

Автоматично формуються «Книга обліку доходів (доходів і витрат) для фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності», а також Декларації платників Єдиного податку – юридичних та фізичних осіб.

Завершальні операції періоду та звітність

Завершальні операції періоду

Виконуються регламентні операції по закінченні періоду, у тому числі:

 • переоцінка валюти;
 • списання витрат майбутніх періодів;
 • визначення фінансових результатів та ін.

Є набір довідок-розрахунків, пов'язаних з проведенням регламентних операцій по закриттю місяця: «Розподіл непрямих витрат», «Переоцінка валютних коштів» та інші.

Стандартні бухгалтерські звіти

Створено набір стандартних звітів для аналізу даних по залишкам, оборотам рахунків і проводкам у найрізноманітніших розрізах:

 • оборотно-сальдова відомість;
 • шахова відомість;
 • оборотно-сальдова відомість по рахунку;
 • обороти рахунку;
 • картка рахунку;
 • аналіз рахунку;
 • аналіз субконто; 
 • обороти між субконто;
 • зведені проводки; 
 • головна книга;
 • діаграма.

Експрес-перевірка обліку

В будь-який момент можна отримати зведену і деталізовану інформацію про коректність даних. Всі перевірки об'єднані в групи:

 • положення облікової політики;
 • аналіз стану бухгалтерського обліку;
 • операції по касі;
 • облік ПДВ;
 • облік виробничих операцій;
 • визначення фінансових результатів.

Регламентована звітність

Включені обов'язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам, в тому числі форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів.

Регламентована звітність, що подається в податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений державним органом, який реалізує податкову політику (у файли з розширенням XML). 

Конфігурація інтегрована з сервісом здачі електронної звітності FREDO Звіт, який надає можливість безпосередньо з конфігурації:

 • сформувати регламентовану звітність у державні органи;
 • перевірити заповнення і роздрукувати документи;
 • зашифрувати і підписати електронним цифровим підписом;
 • надіслати звіти до контролюючих органів і отримати квитанцію про доставку;
 • зберегти документи на електронних носіях.

Користувачі можуть самостійно вибрати варіант використання підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема або сервіс FREDO Звіт.

Сервісні можливості

 1. Повнотекстовий пошук даних – пошук довільного тексту по всіх об'єктах конфігурації (документам, довідникам і т. д.).
 2. Завантаження курсів валют, класифікаторів та іншого.
 3. Управління доступом до облікових даних окремих організацій (юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців).

Ціни

BAS Бухгалтерія КОРП
1 робоче місце

24 000 грн.

Замовити
Клієнтська ліцензія
на 1 робоче місце

4 200 грн.

Замовити
Клієнтська ліцензія
на 5 робочих місць

14 400 грн.

Замовити
Клієнтська ліцензія
на 10 робочих місць

27 000 грн.

Замовити

Програмне забезпечення постійно вдосконалюється,
тому для ефективної та зручної роботи створюються спеціальні послуги. ІТС галузеве рішення – одна з них.

Купуючи програму з ІТС в «Актив-Софт», ви отримуєте

1

FREDO ЗВІТ ДЛЯ 1 ЄДРПОУ

Надсилайте звіти до контролюючих органів безкоштовно через електронний сервіс FREDO Звіт та заощаджуйте час! Обмінюйтесь накладними, коригуваннями, документами та звітами у два кліки.

2

ЛІНІЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ З РОБОТИ В BAS

Отримуйте експертні консультації з бухгалтерського, податкового та управлінського обліку у програмі, а також технічну підтримку роботи в BAS. Керуйтеся лише достовірними даними!

3

АВТОМАТИЧНЕ ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ

Сервіс автоматично завантажує та самостійно здійснює оновлення конфігурацій та технологічної платформи у встановлений час. У вас буде доступ до всіх інструментів від розробника.

4

ОНЛАЙН-СЕРВІС FREDO ДОКМЕН

Інтеграція з BAS дозволяє обмінюватися документацією з партнерами лише в пару кліків миші. Працюйте з контрагентами онлайн та заощаджуйте папір.

5

КОНСУЛЬТАЦІЇ АУДИТОРА

Уточнюйте інформацію з важливих питаннь щодо звітності у фахівців. 12 консультацій на рік, щоб ви не сумнівалися, що заповнюєте все правильно.

6

СЕРВІС «ЛЕКТОРІЙ»

Отримуйте онлайн-доступ до семінарів, відеозаписів, періодики та будьте в курсі законодавчих змін. Сервіс корисний для бухгалтерів, керуючих, працівників кадрової та технічної служби.

7

ОНЛАЙН-СЕРВІС RDI SERVICE

Отримуйте автоматичне оновлення нормативно-довідкової інформації BAS:

 • регламентована інформація про ставки податків та зборів;
 • індекси інфляції та курси валют.

Оновлюються і класифікатори: банків, професій, КОАТУУ, УКТ ЗЕД, ДКПП, підстави спеціального стажу, підстави звільнення з КЗпП.

Дізнатися більше

Сумніваєтеся у виборі тарифу?

Замовляйте зворотній дзвінок, і наш менеджер допоможе вам.

*/

Ваша заявка прийнята!

Наш менеджер зв'яжеться з вами,
а поки ми пропонуємо дізнатися про важливі моменти роботи в BAS Бухгалтерія КОРП.